Политика на поверителност

Политиката ни за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.TheProperty.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

 

Дадената  политика за защита на лични данни има за цел да ви информира как ние от www.TheProperty.bg управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.

Компанията , предоставяща ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е ИМОТЪТ ЕООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205510735,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район р-н Лозенец, ул. Кожух Планина  10, ет. 1, офис 1, имейл адрес: info [at] btheproperty.bg, телефон: +359 9 88888 997

Личните  ви данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

ИМОТЪТ ЕООД  събира някои лични данни, за да предостави услугите на всички наши клиенти. ИМОТЪТ ЕООД обработва личните данни само по законоустановени причини. Ние не  продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.

 

ИМОТЪТ ЕООД обработва  следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и в определени случаи данни за семеен статус, с оглед доказване правото на собственост върху недвижим имот.

 

Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция и в някои случаи семейно положение, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти и изготвяне на необходимите документи в тази връзка.

 

Адрес на електронна поща, телефонен номер, мобилен телефон и адрес са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания.
 

ИМОТЪТ ЕООД  събора  информация в момента, в който вие  се регистрирате, изисквате информация, запишете се за събития, кандидатствате за работа и публикувате мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания.

Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

 

ИМОТЪТ ЕООД не събирам лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 

ИМОТЪТ ЕООД не използва Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


Цялата информация, която ИМОТЪТ ЕООД  получава за Вас, се съхранява на защитени сървъри защитениот  широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

 

 

ИМОТЪТ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.

 

Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години.

Данните, които са предоставени при подаване на обява чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години.

При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от  5 години след прекратяване на договора;

 

ИМОТЪТ ЕООД   запазва правото си  да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

 

КАКВИ СА  ПРАВА ВИ

 

Можете по всяко време

 

  • да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
  • да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
  • да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
  • да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин
  • да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

 

Можете да изпратите искането си на електронна поща info@theproperty.bg. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

 

 

OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с
Условията за ползване и Политиката на поверителност.